Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.newway.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart je akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en oplossingen besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en oplossingen.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Newway Solutions B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. 

Art 1. Akkoordverklaring 
Het openen en doorbladeren (“browsen”) van de website van Newway Solutions B.V. of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website betekent dat u akkoord gaat met de hierna omschreven gebruiksvoorwaarden. Newway Solutions B.V. kan de gebruiksvoorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en adviseert u van de gebruiksvoorwaarden regelmatig kennis te nemen.

Art 2. Doel van de website 
U dient er rekening mee te houden dat alle informatie en materialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot programma’s, publicaties, ontwerpen, producten, processen, software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen, html-codes, informatie of knowhow (de ‘content’) die zich op de website van Newway Solutions B.V. bevinden, uitsluitend ter beschikking worden gesteld voor informatieve doeleinden. Dientengevolge is de informatie in dit document niet bedoeld als een professioneel advies of dienst. Voor u enig besluit neemt of enige activiteiten onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsvoering, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen. 

Art 3. Gebruik 
De content kan gebruikt worden voor informatieve, persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Ieder ander gebruik of wijziging van de content op de website van Newway Solutions B.V., zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is niet toegestaan. 

Art 4. Intellectuele eigendomsrechten 
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Newway Solutions B.V.. U verkrijgt geen licentie ten aanzien van deze rechten. Logo’s van Newway Solutions B.V., productnamen, alle ‘headers en footers’ van pagina’s en iconen, en iedere combinatie van het voorgaande, zijn onderscheidingstekens of geregistreerde merken van Newway Solutions B.V. 

Art 5. Koppelingen naar websites van derden 
Koppelingen naar websites en bronnen van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat Newway Solutions B.V. de gelinkte websites en bronnen goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze websites en bronnen het logo van Newway Solutions B.V.. Newway Solutions B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud van dergelijke websites en bronnen. Hierdoor is Newway Solutions B.V. niet verantwoordelijk voor de content van gelinkte websites en bronnen of de links die zich daarop bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Newway Solutions B.V. is het niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Newway Solutions B.V. te creëren (‘framing’) of soortgelijke handelingen te verrichten. 

Art 6. Garantie en aansprakelijkheid 
De content op de website van Newway Solutions B.V. wordt verstrekt “zoals zij is” en Newway Solutions B.V. geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de content op de website. Zonder het voorgaande te beperken, geeft Newway Solutions B.V. geen enkele garantie dat de website van Newway Solutions B.V. en de content vrij zijn van fouten, omissies, onnauwkeurigheden, virussen en dergelijke, of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Newway Solutions B.V. geeft geen enkele garantie voor enig resultaat dat is verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de content. Het gebruik van de content is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de content.  


​Newway Solutions B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 10030845. 

Op haar diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij het handelsregister van Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 10030845.


Contactgegevens
Newway Solutions B.V.
Walpoort 10
5211 DK s-Hertogenbosch
Nederland
tel: +31 (0)85 007 04 97

KvK: 10030845
BTW: NL0040.22.944.B.01

https://www.newway.nl